Aladdin BP - 接收器的可循环充电电池

镍锰电池组用于Aladdin便携式接收器。

电池组带有温度感应器,防止充电过程中过热。

充满电的电池组可以持续工作约52小时。
 

订货信息:              
71.98.0233 Aladdin BP